ขั้นตอนการผลิต

TCP พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตซึ่งออกแบบให้มีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้.

น้ำมันชนิดหนักหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากระบวนการกลั่นน้ำมันจะถูกส่งเข้าสู่อุปกรณ์อุ่นน้ำมันที่อุณหภูมิ 200 C เพื่อลดความหนืดของน้ำมัน แล้วฉีดพ่นเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิ 1300-1800 C เพื่อให้เกิดการแตกตัวของน้ำมันหนักเป็นผงคาร์บอนแบลกและก๊าซ.

ผงคาร์บอนแบลกและก๊าซที่ได้จะเข้าสู่กรรมวิธีการลดอุณหภูมิเหลือ 250-300 C แล้วส่งผ่านสู่ขั้นตอนการแยกผงคาร์บอกแบลกและก๊าซออกจากกัน ผงคาร์บอนแบลกที่ได้จากการกรองจะส่งต่อเข้ากระบวนการต่อไป ในขณะที่ก๊าซถูกหมุนเวียนกลับมาใช้อีกในขั้นตอนการผลิตอื่นๆเพื่อประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต ผงคาร์บอนแบลกบางส่วนที่ได้จะจับกันเป็นก้อน จึงต้องนำเข้าสู่กระบวนการบดให้เป็นผงที่ละเอียดอย่างทั่วถึง แล้วจึงนำเข้าสู่ขั้นตอนของการอัดเป็นเม็ดด้วยวิธีการอัดเม็ดแบบเปียกเพื่อให้ได้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นและมีขนาดที่เหมาะสม ตามคุณสมบัติที่ต้องการ

ระหว่างนี้มีการควบคุมคุณภาพโดยตรวจสอบขนาดของเม็ดผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดตลอดเวลา จากนั้นจะเป็นการขจัดน้ำและความชื้นออกจากเม็ดคาร์บอนแบลกโดยการอบแห้งด้วยก๊าซร้อน ที่ได้มาจากกระบวนการผลิตซึ่งหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แล้วจึงลำเลียงเม็ดคาร์บอนแบลกโดยระบบสูญญากาศ คัดขนาดเม็ดด้วย Vibrating Screen และแยกโลหะเจือปนด้วย Magnet Separator การตรวจสอบคุณภาพครั้งสุดท้ายก่อนและหลังการบรรจุ เพื่อให้มั่นใจว่าผงคาร์บอนแบลกปลอดการปนเปื้อน มีการเจือปนของฝุ่นน้อยที่สุดและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ.

TCP ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดขั้นตอนการผลิต จนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่งถึงลูกค้า โดยมีระบบ Quality Assurance หรือ QA เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนสำคัญ เมื่อตรวจสอบพบความผิดพลาดในกระบวนการผลิตก็สามารถคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานสากล ด้วยจุดเด่นที่เหนือกว่าในเรื่องความสม่ำเสมอของขนาดเม็ด มีสิ่งเจือปนน้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการผลิตยางคุณภาพของลูกค้า.