ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เราดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 • เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • เราเคารพในสิทธิมนุษยชน
 • เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
 • เราร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตไปด้วยกัน
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • ออกหน่วยแพทย์
 • ไออุ่น เลิฟ ชุมชน
 • วัน อสม. แห่งชาติ
 • สามประสานสัมพันธ์
 • สงกรานต์ชุมชนก่อเจดีย์ทราย
 • ทอดกฐินประจำปีที่วัดเขาน้ำซับ
 • ออกค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกป่าชายเลนสำหรับเยาวชนในละแวกใกล้เคียงโรงงาน
 • จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์คณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น
Page: 1 2