ยึดมั่นในความน่าเชื่อถือ

ปรัชญาขององค์กรของเราคือ "ยึดมั่นในความน่าเชื่อถือ" เราตระหนักถึงความสำคัญของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างโตไกคาร์บอนกับผู้มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคม) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเห็นคุณค่าร่วมกัน และเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของเรา
ปรัชญานี้ช่วยให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแต่ละฝ่าย เราจึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจระหว่างกัน

แนวทาง

1. ความสามารถในการสร้างคุณค่า

ภายใต้ปรัชญาขององค์กร สิ่งที่เราต้องการเป็นอันดับแรกคือความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของเรา นี่คือพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างกำไร เราจะมุ่งเสริมสร้างความสามารถทางด้านนี้ต่อไป

2. ความเป็นธรรม

เราจะต้องบริหารจัดการธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม รวมทั้งแข่งขันและจัดสรรผลกำไรด้วยความเป็นธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งวงจรการสร้างคุณค่านี้

3. สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญกับเราเช่นกัน สิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่เป็นแหล่งทรัพยากรของเรา แต่เป็นที่มาและที่ไปของทรัพยากรทั้งหมด เราตระหนักเสมอว่าการสร้างคุณค่าโดยองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของวัฎจักรทางธรรมชาติ จุดมุ่งหมายของเราคือการจัดการทางธุรกิจอย่างสมดุลโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ความเป็นสากลนิยม

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์และขยายโรงงานผลิตออกไปทั่วโลก ทำให้มีผู้มีส่วนได้เสียในหลายประเทศ เราจะยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับในสากล เพื่อที่จะสร้างคุณค่าและส่งเสริมความน่าเชื่อถือไปทั่วโลก
กลุ่มบริษัทโตไกคาร์บอน จะยึดมั่นปฏิบัติตามปรัชญาขององค์กรโดยดำเนินการตามแนวทางทั้งสี่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คาร์บอน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของโตไกคาร์บอนกำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัท กรรมการและพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินการอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวทาง ดังนี้

1. ความเป็นธรรม

การดำเนินธุรกิจจักต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับภาครัฐ องค์กรต่างๆ ลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การดำเนินธุรกิจจักต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมและสามัญสำนึกแห่งการนั้นๆ

3. การเปิดเผยข้อมูล

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกิจกรรมทางธุรกิจ

4. การจัดการข้อมูล

จัดให้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยคำนึงถึงบุคลิกภาพและลักษณะส่วนบุคคลอันพึงได้รับการเคารพและคุ้มครองภายใต้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิส่วนบุคคล

6. การเผชิญหน้ากับปัจจัยต่อต้านสังคม

จัดการกับภัยคุกคามจากกลุ่มต่อต้านสังคมหรือกลุ่มที่เป็นภัยต่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยของสังคมอย่างเด็ดขาด และไม่ยอมรับข้อเรียกร้องที่ผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น

7. การเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมต่างชาติ

การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจักต้องเคารพต่อกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ รวมทั้งข้อบังคับสากล วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประจำท้องถิ่น

8. การฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ ผู้บริหารระดับสูงจักต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันอีก