ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • เราดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
  • เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • เราเคารพในสิทธิมนุษยชน
  • เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
  • เราร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตไปด้วยกัน
  • ร่วมกิจกรรมรำวงพื้นบ้าน
  • ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
  • สนับสนุนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ชุมชนใกล้เคียง
  • อสม
Page: 1 2