ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในชุมชน