ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เราดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
  • เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • เราเคารพในสิทธิมนุษยชน
  • เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน
  • เราร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตไปด้วยกัน
  • จัดงานวันเด็กแก่เยาวชนในละแวกใกล้เคียงโรงงาน
  • ทำบุญวัดในละแวกใกล้เคียงโรงงาน
  • รับรางวัลโครงการธรรมาภิบาล
  • ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วิเวณชุมชนละแวกใกล้เคียงโรงงาน
  • โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมเกล้าถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Page: 1 2