ความรับผิดชอบต่อสังคม
ออกค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกป่าชายเลนสำหรับเยาวชนในละแวกใกล้เคียงโรงงาน