ความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์คณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น